ความสำคัญ/ความจำเป็น

Posted on Fri, 08/20/2021 - 09:33 by Sudtirak_Jaritngam

            ห้องประชุมไทยบุรี เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาด 1,500 ที่นั่ง เปิดใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ใช้สำหรับการประชุม สัมมนา การเรียนการสอน หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานพิธีสำคัญ ๆ ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากให้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีหน่วยงานภายนอกขอใช้บริการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมที่เป็นทางการและกิจกรรมบันเทิงหรือกิจกรรมที่ต้องการสีสันบนเวที ดังนั้น นอกเหนือจากความสวยงามของห้องประชุมและสถานที่แล้ว ระบบโสตทัศนูปกรณ์เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยให้การใช้งานห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบเสียง ระบบภาพบนเวทีแล้ว ระบบแสงสว่างในห้องประชุมถือเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้การประชุมสมบูรณ์แบบมากขึ้น
            ระบบแสงบนเวทีก็จะต้องมีการวางระบบแสงบนเวทีที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับห้องประชุมและกิจกรรมบนเวที รูปแบบของไฟเวทีก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้จัดด้วย เช่น หากเป็นกิจกรรมบันเทิง นอกจากระบบเสียงแล้ว สิ่งที่ช่วยให้กิจกรรมบนเวทีสมบูรณ์แบบมากขึ้นเป็นเรื่องระบบแสง สี ที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความสนุกมากขึ้น
            จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมไฟเวทีใหญ่ อาคารไทยบุรี ด้วยโปรแกรม Sunlite Suite ที่ได้รวบรวมความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานทั้งเบื้องต้นและเชิงลึกในการใช้งานโปรแกรมควบคุมไฟบนเวที เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมการใช้งานให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนให้สามารถใช้งานได้ และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นหรือซ่อมแซมได้หากเกิดปัญหาหรือชำรุดระหว่างการใช้งาน                   

                  สำหรับโสตทัศนูปกรณ์ที่มีให้บริการในห้องประชุม มีดังนี้

                  ด้านระบบเสียง                                                        

                  1. จอรับภาพ (SCREEN)                                                                    

                  2. เครื่องขยายเสียง                                                   

                  3. เครื่องฉายภาพ (Projector)                          

                  4. เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer)                       

                  5. ไมโครโฟนแบบมีสาย                                               

                  7. ไมโครโฟนแบบไร้สาย                                              

                  8. ระบบบันทึกเสียง

                  9. ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้นและแบบตั้งโต๊ะ

                  ด้านระบบแสงเวที

                  1. ไฟมูฟวิ่งเฮด จำนวน 4 โคม                                   

                  2. ไฟพาร์ LED (บนเวที)  8 ดวง

                  3. ไฟพาร์ LED (ด้านข้างเวทีซ้าย) 5 ดวง

                  4. ไฟพาร์ LED (ด้านข้างเวทีขวา) 5 ดวง

                  5. ไฟพาร์เวทีแบบหรี่แสง 12 ดวง

                  6. เครื่องพ่นควัน 1 เครื่อง

                  7. ไฟสโตรปแฟลช 2 โคม      

Back to Top