หน้าที่ความรับผิดชอบ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:27 by Chunnatta_Sanohsot

มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งพนักงานธุรการ ไว้ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563, 2563, 2-2.2.11)

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

           ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล งานห้องสมุด งานสารบรรณ งานอำนวยการ งานเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานสนับสนุนการเรียนการสอน หรืองานบริการทั่วไป ตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในการจองห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบการจองของผู้ใช้บริการห้องค้นคว้าเฉพะกลุ่ม (Room Reservation) ผ่าน เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2. ตรวจสอบรายชื่อให้ตรงกับบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน พร้อมแสดงตัว
3. ตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน ก่อนมอบกุญแจแก่ผู้ใช้บริการ
4. สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจจากการใช้บริการ

 

Back to Top