บรรณานุกรม

Posted on Tue, 09/07/2021 - 23:28 by Chunnatta_Sanohsot

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง  มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย
          วลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563. 
(2563). สืบค้นจ้าก ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ            อย่างอื่น พ.ศ. 2562. (2562). สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/1fUB9WrU_gvY-_xJx3ydaZ1bxRXqCVHU2/view

 

Back to Top