โครงสร้างการบริหารจัดการ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:22 by Chunnatta_Sanohsot

           ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีโครงสร้างการบริหารงานโดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกำกับดูแลและมีคณะกรรมการประจำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของศูนย์  และมีหัวหน้าฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน ฐานข้อมูล  ให้บริการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา  โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ (ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2562, 2562) 

          1. ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
          2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
          3. ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา 
          4. ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

โครงสร้างฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา  >> คลิกที่นี่ <<

           ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) บริการพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ห้องประชุม ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม พื้นที่นั่งอ่าน และพื้นที่จัดกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น  2) ดูแลและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบทั้งฉบับพิมพ์ (Hardcopy) และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online Database)  แนะนำแหล่งจัดเก็บ เผยแพร่ และวิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย  3) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสำนักวิชาและหน่วยงานภายนอกเพื่อกำหนดหัวข้อและรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุภารกิจทั้ง 3 ด้าน ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาจึงแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 งาน ดังนี้

     1. งานบริการผู้ใช้ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ดูแล และให้บริการห้องสมุดโดยภาพรวม  เช่น บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ การจองหนังสือ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด การจัดการค่าปรับและหนี้สิน บริการห้องประชุม ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบสารสนเทศและศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัยภายในห้องสมุดให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น

     2. งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการวิจัย ทำหน้าที่จัดหา รวบรวม วิเคราะห์แหล่งเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมแนะนำการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตงาน เช่น แนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำการใช้โปรแกรมอ้างอิงบรรณานุกรม (Endnote) และบริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม  เป็นต้น

     3. งานบริการสารสนเทศเฉพาะทาง ทำหน้าที่จัดหา รวบรวม และเผยแพร่แหล่งทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเฉพาะสาขาวิชา/หลักสูตร  ทำให้หลักสูตรมีเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีความรอบรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย-ทันเหตุการณ์ โดยประสานอาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดอบรมและแนะนำวิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น

     4. งานส่งเสริมการเรียนรู้ ทำหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะด้านการคิด พูด อ่าน เขียน พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความจำเป็นในการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นต้น

Back to Top