คำอธิบายศัพท์เฉพาะ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:12 by Chunnatta_Sanohsot

Intranet หมายถึง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

Room Reservation หมายถึง ระบบจองห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม (บรรณปัญญา) ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

สาย VGA (Video Graphic Array) หมายถึง สายเชื่อมต่อเฉพาะภาพแบบอนาล็อก เพื่อรับสัญญาณภาพ จากคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์อื่นๆที่มีสัญญาณภาพส่งผ่านพอร์ต VGA

Back to Top