เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:12 by Pastraporn_Kalasing

เงื่อนไข

          1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการ Update การใช้งาน Swivl Robot ให้เนื้อหาการใช้งานเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก Swivl Application และ Swivl Cloud นั้นจะมีการ Update Feature ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ 
         2. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาวิธีการใช้งาน Swivl Robot ให้เข้าใจก่อนที่จะให้การแนะนำแก่ผู้ขอใช้บริการ


ข้อสังเกต

         1. อุปกรณ์เคลื่อนที่บางรุ่นไม่รองรับการใช้งาน Swivl Application จึงมีบริการให้ยืม iPad เพื่อนำไปใช้งาน
         2. ผู้ใช้บริการต้องการให้ Swivl Cloud มีความเป็นส่วนตัว สามารถตั้งค่าการจำกัดผู้จัดการไฟล์ หรือการเข้าถึงไฟล์ Video ได้


ข้อควรระวัง

         1. ควรใช้อุปกรณ์ Swivl Robot, ขาตั้งกล้อง, iPad อย่างระมัดระวัง เพราะจะเกิดการชำรุด เสียหายได้
         2. ควรเลือกใช้อุปกรณ์รองรับความกว้าง/หนาของอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่ละชนิดให้เหมาะสม หากเลือกใช้งานผิดอาจทำให้อุปกรณ์เคลื่อนที่หลุดจากตัว Base ได้
         3. อุปกรณ์เคลื่อนที่บางรุ่น กล้องมีความละเอียดของภาพน้อย ทำให้ไฟล์ Video ที่ได้ไม่คมชัดเท่าที่ควร 

Back to Top