ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Wed, 09/01/2021 - 05:45 by Pastraporn_Kalasing

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการแนะนำการใช้งาน Swivl Robot สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการติดต่อประสานงานและจัดเตรียมอุปกรณ์

          1.1 ผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอรับการแนะนำการใช้งาน Swivl Robot สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน ผ่านผู้รับผิดชอบ (นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์) โดยตรง หรือ ติดต่อขอรับบริการผ่านบริการการยืมอุปกรณ์จากงานโสตทัศนูปกรณ์ หรือ ติดต่อขอรับบริการผ่านคุณธรณิศ หาญใจ 

          1.2 หากผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์ผ่านงานโสตทัศนูปกรณ์/คุณธรณิศ หาญใจ หรือช่องทางอื่น จะต้องทำการประสานงานกับผู้ขอใช้บริการ เพื่อสอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติม เช่น ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปผลิตสื่อการสอนรูปแบบใด จำนวนผู้ขอใช้บริการเท่าใด วัน เวลา และสถานที่ 

          1.3 จองห้องอบรม โดยรายละเอียดการจองห้องอบรม มีดังนี้
                1.3.1 ผู้ขอใช้บริการ จำนวน 1-3 ท่าน ให้ทำการจองห้องประชุมระเบียงบรรณ 4 หรือ ห้องสำนักงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ หรือห้องที่ผู้ขอใช้บริการสะดวก
                1.3.2 ผู้ขอใช้บริการ จำนวน 4 ท่านขึ้นไป ให้ทำการจองห้องเรียน Smart Classroom โดยทำหนังสือบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียน Smart Classroom ไปยังผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

          1.4 ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการ เพื่อแจ้งรายละเอียดสถานที่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการได้รับทราบ

          1.5 เตรียมคู่มือการใช้งาน Swivl Robot สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน โดยจะต้องมีการอัปเดตเนื้อหาภายในคู่มือการใช้งาน Swivl Robot ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก Swivl จะมีการอัปเดต Swivl Application และ Swivl Cloud เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้อยู่เสมอ

          1.6 ก่อนวันนัดหมาย ให้ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ดังนี้ 
                1.6.1 Swivl Robot

อุปกรณ์ Swivl

                         1.6.1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมภายในกระเป๋าว่ามีครบถ้วนหรือไม่ 
                         1.6.1.2 ตรวจสอบแบตเตอรี่ของตัวเครื่อง Swivl และ Marker หากทั้งสองมีแบตเตอรี่ไม่เพียงพอให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเสียก่อน
                1.6.2 ขาตั้งกล้อง ตรวจสอบความแข็งแรงของขาตั้งกล้อง 

ขาตั้งกล้อง
                1.6.3 iPad ตรวจสอบความเรียบร้อยของ iPad และทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 100%

iPad
                1.6.4 ตรวจสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน Swivl ใน iPad ว่ามีการ Update Version หรือไม่ หากมีรายการแจ้ง Update ให้ทำการ Update แอปพลิเคชันให้เรียบร้อยเสียก่อน

Application Swivl
          หมายเหตุ : การเตรียมอุปกรณ์จะต้องเตรียมให้ผู้ขอใช้บริการด้วย หากผู้ขอใช้บริการมีจำนวนมากกว่าจำนวนเครื่อง Swivl Robot ในกระบวนการแนะนำการใช้งานให้ทำการจัดกลุ่มเพื่อทดลองใช้อุปกรณ์


2. ขั้นตอนการแนะนำการใช้งาน Swivl Robot สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน

          2.1 นำอุปกรณ์ไปยังห้องอบรม/ห้องประชุม ตามที่นัดหมายไว้ ก่อนเวลาประมาณ 15-30 นาที

          2.2 ทำการติดตั้งอุปกรณ์ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้
                 2.2.1 การติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับการให้บริการผู้ขอใช้บริการ 1-3 ท่าน
                          2.2.1.1 ติดตั้งตัว Base Swivl เข้ากับขาตั้งกล้อง
                          2.2.1.2 ติดตั้ง iPad เข้ากับตัว Base Swivl โดยใช้สาย Lightning เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ (สำหรับอุปกรณ์ IOS ให้ใช้สาย Lightning สีขาว/อุปกรณ์ Android ให้ใช้สาย Lightning สีดำ)
                          2.2.1.3 ทำการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนเครื่อง iPad
                          2.2.1.4 ทำการเปิดเครื่อง Swivl Robot
                          2.2.1.5 ทำการเปิด Application Swivl 

                 2.2.2 การติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับการให้บริการผู้ขอใช้บริการ 4 ท่านขึ้นไป
                          2.2.2.1 ติดตั้งตัว Base Swivl เข้ากับขาตั้งกล้อง
                          2.2.2.2 ติดตั้ง iPad เข้ากับตัว Base Swivl โดยใช้สาย Lightning เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ (สำหรับอุปกรณ์ IOS ให้ใช้สาย Lightning สีขาว/อุปกรณ์ Android ให้ใช้สาย Lightning สีดำ)
                          2.2.2.3 ทำการเปิดเครื่อง Swivl Robot 
                          2.2.2.4 ทำการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนเครื่อง iPad
                          2.2.2.5 ทำการเชื่อมต่อ iPad กับระบบ VIA ในห้อง Smart Classroom

          2.3 เริ่มการแนะนำการใช้ Swivl Robot สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน โดยมีเนื้อหาดังนี้

การใช้งาน Swivl

                    2.3.1 อธิบายลักษณะและประสิทธิภาพของ Swivl Robot

                    Swivl Robot เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยในการบันทึกวีดิทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกวีดิทัศน์ในรูปแบบการบรรยาย รูปแบบการสาธิต รูปแบบอาจารย์ประกอบ Power Point หรือในรูปแบบอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของสื่อการสอนที่ต้องการ โดยอุปกรณ์ Swivl Robot นี้ไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการควบคุมกล้องขณะบันทึกวีดิทัศน์ อีกทั้งยังสามารถ upload Power Point สื่อการสอนเพื่อซ้อนภาพขณะที่อาจารย์บรรยายได้อย่างง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการตัดต่อ คุณภาพของไฟล์วีดิทัศน์ระดับ High-Definition (HD) คุณภาพเสียงชัดเจนด้วยการทำงานแบบ wireless mic ที่เป็นทั้งเซ็นเซอร์ และสวิตช์เปลี่ยนสไลด์ในตัวเดียว
                    โดยลักษณะการทำงานของ Swivl Robot ในการบันทึกวีดิทัศน์นั้นจะประกอบด้วย Swivl Robot และอุปกรณ์เชื่อมต่อ, Application Swivl และ Swivl Cloud 

                    2.3.2 อธิบายอุปกรณ์สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนด้วย Swivl Robot

                    การบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนด้วย Swivl Robot มีอุปกรณ์และลักษณะการใช้งานดังนี้

                              2.3.2.1 Swivl Robot และอุปกรณ์เชื่อมต่อ ประกอบด้วย

                              - Base คือ ฐานของเครื่อง Swivl Robot มีหน้าที่เป็นแท่นวาง Mobile Device, iPad, Tablet 

Base
                   
                              ส่วนประกอบและฟังก์ชันการใช้งาน Base มีดังนี้

Base 01

Base 02

Base 03

                              - Marker คือ รีโมทคอนโทรลควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวฐาน Swivl และสามารถบันทึกเสียงได้อีกด้วย

                              ส่วนประกอบและฟังก์ชันการใช้งาน Base มีดังนี้

marker01

marker02

                              - Adapter คือ อุปกรณ์สำหรับชาร์จ Base และ Marker

Adapter

                              - สาย Lightning ใช้สำหรับเชื่อมต่อตัวเครื่อง Swivl กับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Mobile Device, iPad, Tablet 

Lightning

                    ​​​​​​​          - อุปกรณ์รองรับความกว้าง/หนา ของอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่ละชนิด ที่นำมาเชื่อมต่อกับตัวฐานของ Swivl (Base)

คลิปล๊อก

                    ​​​​​​​          - Mobile Phone (IOS or Android), iPad, Tablet 

Mobile Phone

                    ​​​​​​​          - ขาตั้งกล้อง ใช้สำหรับวางฐานของ Swivl (Base) เพื่อบันทึกวีดิทัศน์

ขาตั้งกล้อง

                    ​​​​​​​          2.3.2.2 Application Swivl คือ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของ Swivl Robot ในบันทึกวิดีโอ โดยภายในแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้

                    ​​​​​​​          - ฟังก์ชันสำหรับการบันทึกวิดีโอ
                  
Edit Swivl01

                    ​​​​​​​          - ฟังก์ชันการตั้งค่าต่าง ๆ ของ Application

                    ​​​​​​​          Library คือ รายการบันทึกภาพวิดีโอ และ Slide 

Edit Swivl02

                    ​​​​​​​          Profile คือ ข้อมูลของผู้ใช้งาน Application

App3

                    ​​​​​​​          Setting คือ การตั้งค่าสำหรับการบันทึกวิดีโอ อาทิ การเลือกความคมชัดของวิดีโอที่จะบันทึก บอกจำนวนชั่วโมงที่สามารถบันทึกวิดีโอได้ การตั้งค่าการ Upload ไฟล์ การ Add Slide เพื่อซ้อนภาพขณะบรรยาย เป็นต้น

Edit Swivl03

Edit Swivl04

                    ​​​​​​​          Robot คือ การตั้งค่าสำหรับการควบคุมการทำงานของตัว Base (ฐาน Swivl) อาทิ การควบคุมการ Tracking การควบคุมการก้ม เงยของตัวเครื่อง บอกปริมาณของแบตเตอรี่ การเชื่อมต่อ Marker เป็นต้น

Edit Swivl05

                    ​​​​​​​          ​​​​​​​2.3.2.3 Swivl Cloud คือ ระบบ Cloud ที่ใช้บริหารจัดการการจัดเก็บไฟล์วิดีโอ การจัดการเรียนการสอนบนระบบ Cloud การแก้ไขวิดีโอ สถิติการใช้งาน 

cloud01

                    2.3.3 อธิบายวิธีการใช้ Swivl Robot บันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 

                    การบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ Swivl Robot นั้น สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้

                    ขั้นเตรียมการบันทึก (Pre-Production)
                            - จัดเตรียมเนื้อหาการสอน หรือ จัดทำ Script สำหรับการบันทึกวีดิทัศน์
                            - จัดทำ Power Point หรือ ภาพ Graphic เสริมสำหรับการซ้อนภาพในการบันทึกวีดิทัศน์ขณะบรรยาย 
                            - เลือกสถานที่สำหรับการบันทึก พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ Swivl Robot, iPad, Tablet หรือ Smartphone และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ให้พร้อม 
                            - ทำการติดตั้ง Application Swivl ใน iPad, Tablet หรือ Smartphone ที่ใช้สำหรับการบันทึกวีดิทัศน์ให้เรียบร้อย

                    ขั้นการบันทึก (Production)
                            - ผู้บรรยายนำอุปกรณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ไปติดตั้ง ณ สถานที่ที่ต้องการบันทึกวีดิทัศน์
                            - ทำการติดตั้งอุปกรณ์ iPad, Tablet หรือ Smartphone กับ Swivl Robot พร้อมเปิดเครื่อง เปิด Marker และเปิด Application Swivl
                            - ผู้บรรยายทำการ Upload ไฟล์ Power Point ที่ใช้ประกอบการบรรยายลงบนระบบ Swivl Cloud (ถ้ามี)
                            - ผู้บรรยายทำการกดปุ่ม Record บนอุปกรณ์ Maker ของ Swivl Robot เพื่อทำการบันทึกสื่อสารสนเทศที่ต้องการ Swivl Robot จะทำหน้าที่บันทึกสัญญานภาพและเสียงเข้าระบบอัตโนมัติ
                            - เมื่อผู้บรรยายทำการบรรยายเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม Stop บน Maker อีกครั้งหนึ่ง อุปกรณ์จะทำการบันทึกสื่อสารสนเทศของผู้บรรยายเข้าระบบ Cloud อัตโนมัติ
                            - ผู้บรรยายสามารถทำการแก้ไข ปรับแต่งวีดิทัศน์ของตนเองได้บน เว็บไซต์ http://cloud.swivl.com 

                    ขั้นหลังการบันทึก (Post-Production)
                            - ผู้บรรยายสามารถตรวจสอบคุณภาพของสื่อสารสนเทศที่บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ที่ระบบ Swivl Cloud
                            - ผู้บรรยายทำการแชร์ลิงก์ Video เพื่อนำไปใช้งาน หรือ จะทำการ Download ไฟล์วิดีโอลงเครื่องเพื่อนำไปใช้งานต่อไปก็ได้

 

          2.4 เมื่อให้การแนะนำการใช้ Swivl Robot สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการจัดเก็บอุปกรณ์พร้อมตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และนำไปจัดเก็บที่ห้องเก็บอุปกรณ์ของงานโสตทัศนูปกรณ์

Back to Top