ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:22 by Pastraporn_Kalasing

pastraporn

     ชื่อ-สกุล : นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์
     ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีการศึกษา
     สังกัด : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการศึกษา
     ฝ่าย : สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา
     เบอร์โทรศัพท์ : 075-673370
     email : kpastrap@mail.wu.ac.th

 

Back to Top