การใช้ Swivl Robot สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:07 by Pastraporn_Kalasing

          ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เน้นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระบบ eLearning, Thai MOOC หรือแม้แต่การสอนผ่าน Application ต่าง ๆ อาทิ ZOOM, Google Classroom ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบใดก็ตาม สิ่งที่อาจารย์จะต้องเตรียมสำหรับการสอนออนไลน์นั่นก็คือ สื่อวีดิทัศน์ นั่นเอง
          ดังนั้นการนำอุปกรณ์ Swvil Robot มาใช้บันทึกสื่อวีดิทัศน์ เพื่อช่วยให้อาจารย์สามารถสร้างสื่อวีดิทัศน์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมการบันทึก การตัดต่อ รวมถึงการ Upload ไฟล์วีดิทัศน์ไปใช้งาน อาจเป็นหนึ่งในทางเลือกในการผลิตสื่อการสอนของของอาจารย์ 
          โดยคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงกระบวนการแนะนำการใช้ Swivl Robot สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงการแนะนำอุปกรณ์ ขั้นตอนการบันทึกวีดิทัศน์ การแก้ไขวีดิทัศน์เบื้องต้น ตลอดไปจนถึงการนำไฟล์วีดิทัศน์ไปใช้งาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานสามารถปฏิบัติงานแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cover

Back to Top