เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:30 by Nattapol_Jantana

เงื่อนไข

1. เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานปิดระบบตามขั้นตอนดังนี้ ปิดเครื่องฉายภาพด้วยรีโมท ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และปิดเบรคเกอร์ เป็นลำดับสุดท้าย 

2. ช่างเทคนิคจะให้บริการเฉพาะห้องประชุมที่มีการจองผ่านระบบเท่านั้น

3. กรณีขอโสตทัศนูปกรณ์นอกเหนือจากที่อยู่ประจำห้องประชุม จะต้องแจ้งช่างเทคนิคประจำอาคาร ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้สามารถจัดเตรียมได้ทันเวลาที่ต้องการใช้งาน

ข้อสังเกต

1. ส่วนใหญ่ผู้ขอใช้งานมักจะขอติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือใช้ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM  

2. บางครั้งผู้ใช้งานมีการแบ่งห้องประชุม เป็นห้องประชุมย่อย 2 ห้อง  จึงต้องมีการเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติม

ข้อควรระวัง

ห้ามปิดเบรคเกอร์ทันทีหลังจากใช้งาน เพราะจะทำให้โสตทัศนูปกรณ์เสียหายได้ และให้ปิดอุปกรณ์ตามขั้นตอนที่แจ้งไว้เท่านั้น

Back to Top