ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:34 by Nattapol_Jantana

 

     1

        ชื่อ-สกุล :  นายณัฐพล  จันทนา

        ตำแหน่ง :  นายช่างเทคนิค

             สังกัด :  งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

               ฝ่าย :  สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา       

เบอร์โทรศัพท์ :  075-673314 , 084-2415399

            e-mail :  jsawai@wu.ac.th

Back to Top