หน้าที่ความรับผิดชอบ

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:12 by Nattapol_Jantana

 มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ไว้ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563, 2563, 2-2.2.1.14)

ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

หน้าที่และความรับผิดชอบ

       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถปฎิบัติงานทางเทคนิค เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ ก่อสร้าง ประปา ออกแบบเขียนแบบ ศิลป์ คอมพิวเตอร์ โสตทัศนศึกษา สื่อสารมวลชน ตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

  1. บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม
  2. ติดตั้ง ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในงานประชุม สัมมนา กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
  3. ซ่อมแซม-บำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมให้พร้อมใช้งาน
  4. จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อโสตพร้อมติดตั้ง ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  5. บันทึกภาพและเสียงในห้องประชุม
Back to Top