เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:54 by Sudtirak_Jaritngam

เงื่อนไข

 1. การขอใช้บริการระบบแสงเวทีและระบบเสียง ในห้องประชุมใหญ่ไทยบุรี จะต้องขอใช้บริการระบบจองห้อง หรือได้รับหนังสือขอใช้บริการจากศูนย์บริการการศึกษาเท่านั้น โดยจะต้องจองห้องประชุมก่อนวันใช้งานจริง อย่างน้อย  3 วัน  เพื่อจะได้วางแผนเตรียมอุปกรณ์ก่อนการทำงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้

 2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่มีโปรแกรม Sunlite Suite หรือโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ปฏิบัติงานแทนจะต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่และเพิ่มอุปกรณ์ไฟเข้ากับโปรแกรม และเรียกใช้งานไฟล์โปรแกรมที่บันทึกไว้เพื่อใช้งาน  สามารถดูรายละเอียดการทำงานได้จากภาคผนวก 


ข้อสังเกต

1. สำหรับการจัดกิจกรรมบนเวทีที่มีความสำคัญและมีขั้นตอนซับซ้อน   เช่น งานการแสดงละครเวที  การแสดงประกอบเพลงและดนตรี ผู้ปฏิบัติงานควรเตรียมความพร้อมและซักซ้อมระบบแสงบนเวทีก่อนวันงานอย่างน้อย 2 วัน และควรจะซักซ้อมกับผู้ใช้บริการให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เพื่อการจัดแสงบนเวทีมีความสมบูรณ์มากที่สุด

2. การสร้างซีนไฟแบบแบบเปิดและปิด จะต้องตั้งค่าโคมไฟแต่ละดวงให้ตรงกัน เพราะหากไม่สัมพันธ์กันจะทำให้การทำงานของโคมไฟแบบเปิดและปิดออกมาไม่ถูกต้อง

3. หากโปรแกรมไม่สามารถทำงานควบคุมไฟได้  ให้ตรวจสอบสาย USB ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หากสาย USB หลวมหรือไม่เชื่อมต่อ  ให้ย้ายพอร์ตเป็นพอร์ตอื่นที่สามารถใช้งานได้  และตรวจสอบอีกครั้งโดยการเข้าสู่โปรแกรม  หากเชื่อมต่อได้  จะปรากฎคำว่า PC ที่กล่อง Usb dmx interface


ข้อควรระวัง

1. ผู้ขอใช้บริการ ควรตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุมทั้งก่อนและหลังการใช้งาน เพราะบางครั้งจะมีการใช้งานต่อเนื่อง ทั้งตารางเรียนและและการจองผ่านระบบ เพื่อจะได้วางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์บนเวทีและจัดเก็บอุปกรณ์บนเวทีหลังจัดงานให้ทันกับเวลาการใช้งาน  เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือหน่วยงานอื่นสามารถใช้ห้องประชุมใหญ่ได้อย่างสะดวก

2. การปรับโคมไฟพาร์แบบหรี่แสงและโคมไฟพาร์แอลอีดี  จะต้องขึ้นปรับด้านบนของเวที ซึ่งผู้ใช้บริการไม่สามารถแก้ไขหรือปรับได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากไม่มีความชำนาญในการใช้งาน  และอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้  ควรแจ้งช่างเทคนิคประจำอาคารให้ดำเนินการแก้ไขการปรับมุมของแสงโคมไฟ

Back to Top