คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:16 by Jarupan_Pruphetkaew

คำถาม  ผู้ใช้บริการไม่ต้องการรับใบเสร็จรับเงิน ได้หรือไม่
คำตอบ ได้ แต่ส่วนการเงินและบัญชีมีหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน

คำถาม สามารถมาติดต่อชำระเงินค่าบริการได้ช่วงเวลาใดบ้าง
คำตอบ รับชำระเงินได้ตลอดทุกช่วงเวลาในวันทำการของศูนย์บรรณสารฯ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Back to Top