เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:12 by Jarupan_Pruphetkaew

ข้อควรระวัง
1.ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการออกใบเสร็จให้ครบถ้วนก่อนส่งส่วนการ
   เงินและบัญชีเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
2.ควรตรวจสอบคิวอาร์โค้ตของสลิปใบโอนเงินให้ถูกต้อง

Back to Top