ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:21 by Jarupan_Pruphetkaew

รูป

ชื่อ-สกุล : นางจารุพันธุ์ พรุเพ็ชรแก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

สังกัด : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ฝ่าย : บริหารทั่วไปและธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ : 075673375

e-mail : pjarupan@wu.ac.th

Back to Top