หน้าที่ความรับผิดชอบ

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:40 by Anurak_Khongkit

 มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ไว้ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563, 2563, 2-2.2.1.14)

ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

หน้าที่และความรับผิดชอบ

       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถปฎิบัติงานทางเทคนิค เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ ก่อสร้าง ประปา ออกแบบเขียนแบบ ศิลป์ คอมพิวเตอร์ โสตทัศนศึกษา สื่อสารมวลชน ตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา โดยรับผิดชอบหน้าที่ดังนี้

  1. บริการจัดเตรียม ติดตั้ง และควบคุมการใช้โสตทัศนูปกรณ์
  2. บันทึกภาพ บันทึกเสียงประกอบเรียนการสอน การประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ
  3. ให้บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์
  4. แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ขณะใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 
  5. ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน
  6. ติดตั้งควบคุมการจัดประชุมทางไกล และการประชุมออนไลน์
  7. ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  8. ดูแลงานระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างภายในอาคารที่รับผิดชอบโดยประสานงานซ่อมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่ใช้งานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
Back to Top