หน้าที่ความรับผิดชอบ

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:40 by Pastraporn_Kalasing

มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา ไว้ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563, 2563, 2-2.2.1.7)

ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ (แนะนำการใช้งาน Swivl Robot)

          1. แนะนำวิธีการใช้งาน Swivl Robot ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 
          2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งาน Swivl Robot ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
          3. จัดอบรมวิธีการใช้งาน Swivl Robot ให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามที่ผู้ขอใช้บริการร้องขอ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (แนะนำการใช้งาน Swivl Robot)

          1. ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการเพื่อนัด วัน-เวลา ในการแนะนำวิธีการใช้งาน Swivl Robot สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน
          2. จัดเตรียมอุปกรณ์
          3. จัดเตรียมคู่มือการวิธีการใช้งาน Swivl Robot สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน
          4. อบรม/แนะนำวิธีการใช้งาน Swivl Robot สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน
          5. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งาน Swivl Robot ให้แก่ผู้ขอใช้บริการหลังจากที่ผู้ขอใช้บริการยืมอุปกรณ์ Swivl Robot ไปใช้งาน

          โดยการแนะนำวิธีการใช้งาน Swivl Robot นั้น ผู้รับผิดชอบจะต้องหมั่นศึกษาเครื่องมือในแอปพลิเคชัน Swivl และ Swivl Cloud อยู่เสมอ พร้อมปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือการใช้งาน Swivl Robot ให้อัปเดตอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากแอปพลิเคชัน Swivl และ Swivl Cloud จะมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

Back to Top