ความสำคัญและความจำเป็น

Posted on Fri, 05/06/2022 - 19:00 by Nantaporn_Khan…

 

          บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภทพนักงานองค์การของรัฐถือเป็นหลักฐานทางราชการ มีรูปแบบที่กำหนดไว้ชัดเจนในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 และภาพถ่ายก็คือส่วนหนึ่งของบัตรดังกล่าว เป็นสิ่งยืนยันตัวตนบุคคลและสื่อถึงภาพลักษณ์องค์กร แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ แต่ทุกคนล้วนต้องการภาพถ่ายที่สวยงามดูดี นอกจากนี้ผู้ขอรับบริการสามารถนำไฟล์ภาพถ่ายไปใช้ประโยชน์ในโอกาสอื่น ๆ ได้ ถือว่าได้ประโยชน์ในคราวเดียว

          เพื่อให้ภาพถ่ายดูดี สวยงาม ถูกต้องตามข้อกำหนด หลังจากถ่ายภาพจึงต้องผ่านกระบวนการตกแต่งภาพ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนักเทคโนโลยีการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการให้บริการถ่ายภาพติดบัตรสำหรับทำบัตรประจำตัวพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมจากประสบการณ์ตรงที่ได้เป็นผู้ให้บริการ ผ่านการลองผิดลองถูก ประมวลออกมาเป็นขั้นตอนการตกแต่งภาพ โดยจัดเรียงขั้นตอนตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สมบูรณ์ สวยงามส่งมอบแก่ผู้ขอรับบริการ โดยไม่ต้องเสียเวลากับความผิดพลาด หรือหลงลืม และเสมือนกับเป็น check list การตกแต่งภาพไปในตัว

          ดังนั้น การจัดทำ “คู่มือปฏิบัติงานการตกแต่งภาพถ่ายบุคคลเพื่อทำบัตรประจำตัวของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนี้ได้นำไปเป็นแนวทางในการทำงาน สามารถผลิตภาพถ่ายบุคคลเพื่อทำบัตรฯ ที่ถูกต้องตามข้อกำหนด และสวยงาม ตลอดจนปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องปฏิบัติงานด้านนี้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยคำนึงถึงความสะดวกและความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานต่อไป


 

Back to Top