คำอธิบายศัพท์เฉพาะ

Posted on Fri, 04/29/2022 - 11:53 by Pichai_Poonsawat

   งานประจำ(Routine)  คืองานทีได้รับการมอบหมายให้ทำเป็นประจำตามข้อตกลงต่อรอบปีประเมิน

   งานตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategy)  คืองาน ที่ได้รับมอบหมายตามทิศทาง หรือตามแนวปฎิบัติตามพันธกิจและภาระกิจให้ผลสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของศุนย์บรรณสารฯ และของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
       
    

Back to Top