ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Mon, 04/18/2022 - 14:10 by Kraison_Kaewoudom

1

        ชื่อ-สกุล : นาย ไกรสร แก้วอุดม

        ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

        สังกัด : งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

         ฝ่าย :  สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

         เบอร์โทรศัพท์ : 086-7390905

         e-mail : jaideekraison@gmail.com

Back to Top