หน้าที่ความรับผิดชอบ

Posted on Wed, 02/09/2022 - 15:48 by Boonpen_Chootong

มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งบรรณารักษ์ ไว้ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563, 2563, 2-2.2.1.5)

ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านบรรณารักษ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มีการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก หนังสืออ่านประกอบ หนังสืออนันทนาการหนังสือที่อยู่ในความสนใจของผู้ใช้บริการของห้องสมุด ทั้งนี้การจัดซื้อจัดหา ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการอนุมัติตามลำดับการบังคับบัญชา และการจัดซื้อหนังสือ ต้องอยู่ภายใต้งบประมาณได้ที่รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย การจัดซื้อต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

Back to Top