ผังงานทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างผ่านระบบ WU DOMS

Posted on Wed, 09/15/2021 - 11:14 by Thawatchai_Praduu

ผังงานทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างผ่านระบบ WU DOMS

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เข้าสู่ระบบ Dashboard ของ WU DOMS ที่ https://doms.wu.ac.th/ 
2. เลือก แถบเมนูสร้าง-ส่ง
3. เลือกแบบฟอร์มบันทึกข้อความ(ไทย)
4. สร้างหนังสือ"บันทึกความ(ไทย)"ใหม่

1

ตัวอย่างภาพตามข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4

5. เลือกข้อความมาตรฐาน
     5.1 เลือกข้อความมาตรฐานของระบบ WU DOMS ถ้าการจัดซื้อครั้งนั้นไม่เกิน 20,000 บาท เลือกรายงานขอซื้อ/ขอจ้างรายการพัสดุ วงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งต่อรายการไม่เกิน 100,000 บาท (ไม่เกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน) อำนาจผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา งบประมาณซื้อในครั้งนั้นไม่เกิน 20,000 บาท 

1

     5.2 ถ้าการจัดซื้อครั้งนั้นเกิน 20,000 บาท เลือกรายงานขอซื้อ/ขอจ้างรายการพัสดุวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งต่อรายการไม่เกิน 100,000 บาท (กรณีเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน(ตามคำสั่งการมอบอำนาจฯ)) กรณีงบเกิน 20,000 บาท เกินอำนาจผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ จะส่งเอกสารขออนุมัติไปที่รองอธิการบดีที่กำกับดูแลศูนย์บรรณสารฯ     

2

      5.3 กรณีเกิน 100,000 ทำรายการขออนุมัติซื้อ เมื่อเรื่องอนุมัติแล้ว จะส่งเอกสารให้พนักงานธุรการฝ่ายบริหารฯ ที่ดูแลเรื่องการจัดซื้อพัสดุ ส่งเอกสารต่อให้ส่วนพัสดุของมหาวิทยาลัยเพื่อออกใบสั่งซื้อให้ร้านค้าต่อไป

6.  เพิ่มรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 

ฟ

7. เพิ่มรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลิก "บันทึกหนังสือ" 

1

8. เพิ่มเอกสารที่อ้างถึง และสิ่งที่ส่งมาด้วย   

5

     ตัวอย่าง เอกสารที่อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย

     8.1 การแนบเอกสารอ้างถึง หมายถึง เอกสารไฟล์เรื่องที่อนุมัติให้ซื้อ จากผู้เสนอซื้อ ให้คลิก ค้นหาไฟล์ในระบบ     

1

     ตัวอย่างการค้นหาไฟล์ในระบบ

     8.2 ค้นหาไฟล์ จากเรื่องที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ค้นหาจากเลขที่หนังสือ แล้วคลิก "ค้นหา"

2

ตัวอย่างค้นหาจากเลขที่หนังสือ

    8.3 คลิกเลือก ไฟล์ที่ต้องการแนบ

3

ตัวอย่าง การคลิกเลือกไฟล์ที่ค้นหาเจอ

     8.4 คลิกเลือกแล้วไฟล์จะขึ้นตามภาพ ในลำดับที่ 1 และสามารถเพิ่มเอกสารที่อ้างถึงได้อีก เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิกปิดหน้าต่าง

3

ตัวอย่างไฟล์แนบ เอกสารที่อ้างถึง

      8.5 เมื่อคลิกปิดหน้าต่าง แนบเอกสารที่อ้างถึงเสร็จแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้าจอหลัก แล้ว เลือกสิ่งที่ส่งมาด้วย

2

      8.6 แนบไฟล์ สิ่งที่ส่งมาด้วย  ที่ได้จัดทำไว้แล้วและคลิกแนบไฟล์เมื่อแนบไฟล์ จะได้ดังตัวอย่าง ลำดับที่ 1 ซึ่งสามารถแนบไฟล์ได้หลายไฟล์    

     

1

    ตัวอย่างการแนบไฟล์

9 เสร็จแล้วคลิก ลงนามหนังสือ       

1

       ตัวอย่าง ให้คลิกลงนามหนังสือ

10. เมื่อคลิกลงนามหนังสือ ระบบจะให้เลือกเส้นทางของการส่งหนังสือ โดยเลือกใช้เส้นทางของหน่วยงาน     

1

     ตัวอย่างการเลือก เส้นทางของหน่วยงานในระบบ

     10.1 เมื่อเลือกใช้เส้นทางของหน่วยงาน ถัดไปเลือก "ใช้เส้นทางมาตรฐานนี้"

1

     ตัวอย่างใช้เส้นทางมาตรฐานของหน่วยงาน

11. เมื่อเลือกเส้นทางถูกต้องแล้ว ให้คลิกลงนาม

     

10

      ตัวอย่างหน้าจอ ใส่รหัสลงนามและกดลงนาม

12 เสร็จแล้วหน้าจอให้ลงนามอีกครั้ง ในตำแหน่งของผู้ลงนาม ถ้าได้ตั้งค่าไว้แล้ว ให้คลิกลงนามหนังสือ

     

1

  12.1 เมื่อคลิกลงนามหนังสือ เป็นการสร้างหนังสือเสร็จสิ้น   

55

 ตัวอย่างแสดงหน้าจอ การสร้างหนังสือรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 

 

Back to Top