คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:16 by Thantapat_Doungchan

1. คำถาม : กระบวนการเตรียมเอกสารก่อนจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลาประมาณกี่วัน

   คำตอบ : โดยปกติใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ทำการ หากเป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ประทับตราชั้นความเร็ว ด่วน / ด่วนมาก / ด่วนที่สุด

2. คำถาม : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีกี่คน

    คำตอบ : คณะกรรมการตรวจรับควรประกอบด้วยบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุนั้นอย่างน้อย 3 คน หรือหากพัสดุมีราคาไม่สูง หรือไม่เกิน 5,000 บาท อาจจะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ตรวจรับก็ได้

Back to Top