เงื่อนไข/ข้อสังเกตุ/ข้อควรระวัง

Posted on Tue, 05/24/2022 - 12:37 by Mesa_Sintobtong

เงื่อนไข

1. ผู้ใช้งานต้องเป็นนักศึกษา อาจารย์ พนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนื่องจากต้องมีรหัสเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ผู้ใช้งานต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบ iOS เช่นโทรศัพท์ iPhone, iPad, Mac Book

3. ผู้ใช้งานต้องอัพเดทซอร์ฟแวร์ของระบบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การใช้งานราบรื่น

 

ข้อสังเกตุ

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง Apple TV

Apple TV Remote

แอปเปิลทีวี17

มุมมองด้านหน้าของเครื่อง Apple TV 4K

แอปเปิลทีวี18

มุมมองด้านหลังของเครื่อง Apple TV 4K

แอปเปิลทีวี19

ข้อควรระวัง

ไฟสถานะที่ด้านหน้าของ Apple TV จะเป็นตัวระบุข้อมูลต่อไปนี้ :

ถ้า Apple TV

ไฟแสดงสถานะ

เปิดอยู่

สว่างขึ้น

ปิดหรืออยู่ในโหมดรอใช้งาน

ไม่สว่างขึ้น

กำลังเริ่มเปิดขึ้น

กะพริบช้าๆ

กำลังรับคำสั่งจากรีโมท

กะพริบหนึ่งครั้ง

กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์

กะพริบอย่างรวดเร็ว

 

Back to Top