การจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:05 by Boonpen_Chootong

           อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการงานด้านการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่จัดซื้องานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

1

Back to Top