การรายงานผลการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:02 by Ruchira_Tamram

           บอกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ในการซื้อประเภททรัพยากรสารสนเทศ จำเป็นต้องมีการปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดหาอย่างรอบคอบและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา

1

Back to Top