ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Wed, 03/15/2023 - 10:57 by Prajak_Sooksaen

ผังงาน (Flow  Chart)

ผังงาน (Flow  Chart)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์สามารถขอดูตารางได้จากนักวิทยาศาตร์ประจำห้องปฏิบัติการ

2. เปิดสวิตช์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ที่จัดวางอยู่ด้านซ้ายมือของตู้ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ โดยการกดปุ่มพร้อมกัน 2 ปุ่ม  ประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งมีเสียงเตือน 1 ครั้ง  ปรากฏไฟสีเขียวพร้อมทำงาน  หากไฟสีเขียวไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังเครื่องสำรองไฟซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

 

3. เปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้าเพื่อเปิดระบบไฟฟ้าให้ครบทั้ง 4 ตัว

เบรคเกอร์ไฟฟ้า

 

4.  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  เปิดจอคอมพิวเตอร์  ที่โต๊ะบรรยาย ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินปรากฏแสดงว่าระบบพร้อมทำงาน หากไฟสีน้ำเงินไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์และหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น 

เครื่องคอมพิวเตอร์จอคอมพิวเตอร์

           รูป. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์                               รูป.ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินปรากฏแสดงว่าระบบพร้อมทำงาน

 

5. เปิดเครื่องฉายสามมิติ (visualizer) ที่โต๊ะบรรยาย โดยกดปุ่มสีแดงค้างไว้ 5 วินาที  ไฟแสดงสถานะการทำงานเป็นสีน้ำเงิน หากไฟสีน้ำเงินไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังเครื่องฉายสามมิติ (visualizer) สาย HDMI  ซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น หรือการเชื่อมต่อระบบไม่ถูกต้อง สายสัญญาณภาพชำรุด 

เครื่องฉายสามมิติ (visualizer)

รูป. เปิดเครื่องฉายสามมิติ (visualizer)

 

6.  เปิดสวิตช์ตัวควบคุมกล้องให้อยูในตำแหน่ง ON ซึ่งอยู่ด้านหลังเครื่อง  เพื่อควบคุมกล้องโดมที่โต๊ะบรรยายที่ใช้ในการสาธิต  โดยปรับปุ่ม zoom in - zoom out ให้ได้ขนาดภาพที่ต้องการพร้อมทำงาน หากเครื่องไม่สามารถใช้งานได้แสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังเครื่องควบคุมกล้องโดม ซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น หรือการเชื่อมต่อระบบไม่ถูกต้อง สายสัญญาณภาพชำรุด

สวิตช์ตัวควบคุมกล้อง สวิตช์ตัวควบคุมกล้อง

 รูป. เปิดสวิตช์ตัวควบคุมกล้องให้อยูในตำแหน่ง ON                                               รูป.ปุ่ม PAN ซ้าย/ขวา

 

7. กดปุ่มแผงควบคุมตำแหน่ง ON ซึ่งอยู่บนโต๊ะผู้บรรยาย จะทำให้จอรับภาพ (screen) เลื่อนลงมา และเครื่องฉายภาพ (projector) ทำงานโดยไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินปรากฏ แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน  หากเครื่องไม่สามารถใช้งานได้แสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังเครื่องฉายภาพ (projector) ซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น หรือการเชื่อมต่อระบบไม่ถูกต้อง สายสัญญาณภาพชำรุด 

กดปุ่มแผงควบคุม

 

8. กดปุ่มเลือกสื่อการนำเสนอจากสวิตช์ 8 ปุ่ม (ใช้สำหรับเลือกสื่อที่ต้องการนำเสนอ)

-  ต้องการเลือกคอมพิวเตอร์ กดสัญลักษณ์

ปุ่มแผงควบคุม

 

-  ต้องการนำเสนอเครื่องฉายภาพสามมิติ (visualizer) กด DOC  CAM

ปุ่มแผงควบคุม

 

-  ต้องการนำเสนอภาพจากกล้องสาธิต (กล้องโดม) กด CAM 2

ปุ่มแผงควบคุม

 

- กล้องภายนอก กดสัญลักษณ์  CAM 1

ปุ่มแผงควบคุม

 

กรณีสวิตช์ 8 ปุ่ม (บนโต๊ะอาจารย์) ไม่สามารถกดใช้งานได้ให้ตรวจสอบเครื่อง HDMI 8 in 1 out ยี่ห้อ ATEN รุ่น VS0801H ในตู้ควบคุมแทนจนกว่าช่างเทคนิคเข้ามาแก้ไขจนแล้วเสร็จ

9. เปิดทีวี จำนวน 7 เครื่อง ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านซ้ายและขวามือของห้อง โดยใช้รีโมทคอลโทรลกดปุ่มเปิดจะเห็นโลโก้ทีวีปรากฎแสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน

ปุ่มแผงควบคุม

 

หากโลโก้ทีวีไม่ปรากฎแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังทีวี ซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น หรือการเชื่อมต่อระบบไม่ถูกต้อง สายสัญญาณภาพชำรุด

10.  เปิดเครื่องบันทึก Aver Media สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ กดปุ่ม power ค้างไว้จนไฟเปลี่ยนสถานะการทำงานเป็นสีเขียว 

เครื่องบันทึก Aver Media

 

- เสียบ Flash Drive เพื่อเก็บข้อมูล

-  กดปุ่ม record เพื่อบันทึก

เครื่องบันทึก Aver Media

 

 - ต้องการหยุดการบันทึก กดปุ่ม record อีกครั้ง

- เสร็จสิ้นการบันทึกสามารถนำไฟล์จาก Flash Drive ไปใช้งาน

 

เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานให้ปิดอุปกรณ์ทุกอย่าง ตามลำดับดังนี้

      -  ปิดสวิตช์แผงควบคุมให้อยูในตำแหน่ง OFF เพื่อปิดเครื่องฉายภาพ (projector) และดึงจอรับภาพ (screen) ขึ้นเก็บ

ปุ่มแผงควบคุม

 

  -  ปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้าเพื่อปิดระบบไฟฟ้าให้ครบทั้ง 4 ตัว

เบรคเกอร์ไฟฟ้า

 

 - ปิดเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

 

หมายเหตุ : หากไม่สามารถแก้ไขอุปกรณ์ขณะใช้งานได้  ให้ติดต่อนายช่างเทคนิค (คุณประจักษ์  สุขแสน โทร. 0937145660)

7. จบการทำงาน

Back to Top