ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Mon, 04/25/2022 - 16:08 by Chatsan_Chanru…

ผังการสร้างบทเรียนออนไลน์ในระบบ WU e-Learning

 

ผัง

 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับเนื้อหาบทเรียนจากอาจารย์

2. สร้างรายวิชาในระบบ WU e-Learning

2. ดำเนินการจัดทำสื่อประกอบบทเรียนลงในระบบ WU e-Learning

3. เมื่อเสร็จแล้วส่งให้อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องของบทเรียน

4. อาจารย์ตรวจความถูกต้องของเนื้อหาบทเรียนหากมีแก้ไข ส่งกลับไปแก้ไข

5. อาจารย์ตรวจแล้วถูกต้อง 

6. เปิดรายวิชาในระบบ WU e-Learning

Back to Top