การจัดทำดรรชนีบทความวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

Posted on Mon, 08/16/2021 - 14:06 by Kritsana_Satapong

             ดรรชนีวารสารเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการค้นหาบทความในวารสาร สามารถที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบทความวารสารที่ต้องการได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดหาบทความที่เราต้องการจากตัววารสารจริง ๆ แม้ไม่ทราบชื่อ ผู้แต่ง หรือชื่อบทความก็สามารถค้นหาบทความที่ต้องการได้ ด้วยการค้นจากหัวเรื่องที่เราต้องการ ด้วยจากรายละเอียดของดรรชนีวารสาร คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมความรู้จากการปฏิบัติงานจัดทำดรรชนีวารสารโดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานดรรชนีบทความวารสารขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

2

Back to Top