การเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศก่อนให้บริการผู้ใช้

Posted on Mon, 08/16/2021 - 14:08 by Bootsakorn_Phe…

              อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงาน การเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศก่อนให้บริการผู้ใช้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ภายในห้องสมุด

1

Back to Top