การบอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาไทย

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:04 by Thawatchai_Praduu

           อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดกระบวนงานการบอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาไทย เป็นการจัดหาวารสารเพื่อนำมาให้บริการภายในห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

1

Back to Top