การเตรียมตัวเล่มวารสารภาษาไทยก่อนให้บริการผู้ใช้

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:11 by Jariya_Rattanapan

          อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนงาน "การเตรียมตัวเล่มวารสารภาษาไทยก่อนให้บริการผู้ใช้" ตั้งแต่การคัดเลือกวารสารภาษาไทยที่ผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จนถึงการนำวารสารขึ้นชั้นวารสารที่พร้อมให้บริการผู้ใช้ ซึ่งการขึ้นชั้นวารสารนั้นได้มีการจัดเก็บวารสารแยกไว้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ คือ วารสารประเภทบันเทิงและวารสารวิชาการใหม่จัดไว้ในบริเวณชั้น 1 เพื่อความสะดวกหยิบหามาอ่านได้ง่าย  ส่วนวารสารวิชาการล่วงเวลาได้จัดไว้ในบริเวณชั้น 3 เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการจำกัดระดับเสียง ทำให้มีสมาธิในการอ่านวารสารทางด้านวิชาการได้มากขึ้น

cover

Back to Top