การขอยืมหนังสือฉบับจริงจากห้องสมุดของข่ายงาน PULINET

Posted on Thu, 01/27/2022 - 08:50 by Kittiporn_Sriphet
cover

อธิบายขั้นตอนการขอยืมหนังสือฉบับจริงจากห้องสมุดของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถขอยืมตัวเล่มหนังสือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ ซึ่งสามารถประหยัดทั้งเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อห้องสมุดนั้นๆ ด้วยตนเอง 

คู่มือนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน และช่วยให้ผู้ขอใช้บริการทราบขั้นตอนการขอยืมและสามารถใช้หนังสือร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า

Back to Top