การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

Posted on Mon, 08/23/2021 - 14:28 by Nattapol_Jantana

       เป็นคู่มือปฎิบัติงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นห้องขนาดความจุ 88 ที่นั่ง ใช้รองรับการประชุม อบรม สัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทดแทนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจกระบวนการให้บริการ

cover

Back to Top