การควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:47 by Thanachai_Kumsamarn

           คู่มือปฎิบัติงานการควบคุมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมโมคลาน ซึ่งเป็นห้องประชุมขนาด 50 ที่นั่ง ตั้งอยู่ในอาคารบริหาร ชั้น 2  และถือเป็นห้องประชุมหลักของมหาวิทยาลัยใช้สำหรับการประชุม อบรม สัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

cover

Back to Top