การควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:05 by Anurak_Khongkit

          อธิบายรายละเอียดของการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา  ซึ่งเป็นห้องประชุมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีขนาดความจุ 75 ที่นั่ง ลักษณะโต๊ะประชุมเป็นรูปตัว U ตั้งอยู่ชั้น 2 ของอาคารสหกิจศึกษา  รองรับการประชุม  การประชุมสื่อสารทางไกล การอบรม สัมมนา คู่มือนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้ขอใช้บริการทราบรายละเอียดและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

Cover

Back to Top