ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:29 by Narisa_Buachoey

Narisa

ชื่อ-สกุล: นางสาวนริสา บัวเชย
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีการศึกษา 
สังกัด: งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ฝ่าย: สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์: 0 756 73311
email: [email protected]

Back to Top