เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:25 by Narisa_Buachoey

เงื่อนไข

1. ข้อความทั้งหมดในรายงานประจำปีต้องส่งมาในรูปแบบของการพิมพ์ในโปรแกรม  Microsoft Word
2. ไฟล์รูปภาพต้องใช้ file คมชัด ในสกุล AI, PDF, PSD หรือ JPG
3. การเรียงลำดับ Contents ต้องมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย


ข้อสังเกตุ

1. ไฟล์รูปภาพที่ส่งมาต้องมีความชัดเจนที่ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และสามารถซูม 300% โดยภาพต้องไม่แตก
2. ถ้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์มีตัวอย่างสไตล์งานที่ต้องการจะทำให้เข้าใจตรงกัน และทำให้การออกแบบรวดเร็วขึ้น


ข้อควรระวัง

1. ตรวจสอบการสะกดคำให้ถูกต้อง เนื่องจากรายงานประจำปีจะประกอบไปด้วยชื่อเฉพาะต่าง ๆ มากมาย
2. ตรวจสอบตัวเลขและจำนวนต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เนื่องจากรายงานประจำปีมีการแสดงผลเป็นตัวเลขจำนวนมาก เช่น จำนวนนักศึกษา จำนวนผลงานวิจัย สถิติต่าง ๆ งบการเงิน ฯลฯ

Back to Top