บรรณานุกรม

Posted on Wed, 05/11/2022 - 11:08 by Nittaya_Thongpana

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ             อย่างอื่น พ.ศ. 2562. (2562). สืบค้นจาก 
          https://drive.google.com/file/d/1fUB9WrU_gvY-_xJx3ydaZ1bxRXqCVHU2/view

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563.                      (2563). สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/1lLSQi3aofpERtvDVhazqhoy1vH1_1XRD/view

Facebook page : "Walailak University Library ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์"     สืบค้นจาก   https://www.facebook.com/walailakclm

 

 

Back to Top