การนำเข้าข้อมูลสมาชิกผ่านระบบ WALAI AutoLib

Posted on Sat, 07/24/2021 - 14:13 by Chatchawan_Narkpan

        การนำเข้าข้อมูลสมาชิก หมายถึงการนำข้อมูลของสมาชิกห้องสมุดเข้าสู่ระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของสมาชิกในการยืม คืน หรือยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

        การนำเข้าข้อมูลสามารถทำได้โดยการนำเข้าจากไฟล์ที่จัดรูปแบบข้อมูลสมาชิกตามคอลัมน์ที่ระบบกำหนด ซึ่งการนำเข้าข้อมูลสมาชิกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สมาชิกประเภทบุคลากร สามชิกประเภทนักศึกษา และ สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก

Chatchawan Cover

Back to Top